Svazek obcí Slavkovský les

Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova vznikl z iniciativy pěti starostů v dubnu, roku 1995. Zakládající obce leží na území CHKO Slavkovský les a s ohledem na tuto skutečnost byl zvolen i název dobrovolného svazku obcí.


Po roce 1990, kdy skončily činnost drobné podniky na tomto území a došlo ke stagnaci bez jakékoliv naděje na rozvoj, prudce vzrostla nezaměstnanost a nebyl dostatek finančních prostředků ani na údržbu území, začaly se hledat cesty, jak nepříznivému vývoji zabránit. Jednou z nich bylo právě vytvoření mikroregionu, kde ve zpracované rozvojové strategii byl zhodnocen stav a navrženy cesty ke zlepšení podmínek jednotlivých oblastí života na celém území.
Byla navázána spolupráce s původními občany, kteří žijí v SRN, která vyvrcholila vzájemnou spoluprací. Postupně do svazku vstupovaly další obce, takže v současné době se počet rozrostl na 19 obcí z Karlovarského a Plzeňského kraje.


V lednu 2005 bylo založeno občanské sdružení NÁŠ REGION a tím i místní akční skupina (MAS) s možností získávat finanční prostředky z programu LEADER a postupně z dalších programů, které bylo možno využívat po roce 2007. Od roku 2015 byla MAS Náš region přejmenována na MAS Kraj živých vod.


Do občanského sdružení NÁŠ REGION jsou v rámci celého území svazku obcí zapojeny zemědělské a lesní výrobní podniky, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby.


Tato struktura dává předpoklady dalšího rozvoje na základě možnosti využívání rozvojových dotačních titulů. Počet členů není uzavřen a počítá se s přistoupením dalších obcí i ostatních subjektů.
V současné době má Svazek obcí slavkovský les pro obnovu venkova 19 členů. 12 obcí z Karlovarského kraje a 7 obcí a měst z kraje Plzeňského.


Území je téměř shodné s územní působností MAS Kraj živých vod a jedná se převážně o malé obce v jižní části Karlovarského kraje, kde velká část leží na území CHKO Slavkovský les a dále obce z bývalého okresu Plzeň-sever, které leží při silnici I/20 Karlovy Vary – Plzeň.